4 August

Informare cu privire la procesul de selecție al elevilor pentru a participa la „Programul de intervenție și sprijin pentru părăsirea timpurie a școlii“

Pentru a fi beneficiari ai „Programului de intervenție și sprijin pentru părăsirea timpurie a școlii “, elevii trebuie sa indeplineasca urmatoarele CRITERII DE ELIGIBILITATE:

I. CRITERII ELIMINATORII:

a) Sunt eligibili candidații care au participat la cel puțin două activități integrate din cadrul proiectului (A4 – P1 si DAS – P2) și care fac parte din grupl țintă –Dovadă prin tabel centralizator prezență POCU 143449

II. CRITERII GENERALE:

Sunt eligibili:
a) Elevi care au partcipat la programul SDS – Dovada: adeverinta semnata de coordonatorul A 4.5
b) Elevi care au partcipat la Scoala de Vara/ activitati outdoor – Dovada: adeverinta semnata de coordonatorul A 4.3/ A 4.5
c) Participarea parintilor la Scoala Parintilor – Dovada: adeverinta semnata de coordonatorul A 4.3
d) Elevii a caror activitate scolara demonstreaza eliminarea riscului de abandon scolar prin reducerea numarului de absente nemotivate de la un semestru la altul – Dovada: adeverință eliberată de instituția de învățământ care să prevadă numărul de absențe nemotivate înregistrate de către elev pe semestrul I și pe semestrul II, an școlar 2021-2022.
e) Elevii cu rezultate școlare îmbunătățite pe parcursul anului şcolar in cadrul unitatii scolare sau in cadrul programului A 4.5 (eliminarea repetentiei, a corigentiei, sau imbunatatirea rezultatelor scolare pe parcursul anului scolar) - Dovada: Adeverință eliberată de instituția de învățământ din care să rezulte îmbunătățirea rezultalelor școlare /de către coordonatorul de program în baza Fisei de evaluare individuala a comportamentelor/competentelor in situatiile de invatare structurata cooperativ.

III. CRITERII SOCIALE

a) elevi orfani sau din familii monoparentale -Dovada:
● copii ale certificatelor de deces;
● pentru părinții divorțați hotărâre judecătorească definitivă/declarație pe propria răspundere din care să rezulte modul în care se exercită autoritatea părintească;
● pentru familii monoparentale, pe langa copia dupa certificatul de nastere al copilului se va solicita si o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte modul de intretinere a copilului (nu primește ajutor financiar din partea tatălui).
b) elevi bolnavi de TBC şi care se află în evidenţa dispensarelor şcolare ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţe renale cronice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice sau infestaţi cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA sau care suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică şi cu orice alte boli cronice – Dovada: certificatului medical eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de familie sau de medicul de la cabinetul școlar;

IV. CRITERII DE DEPARTAJARE

La punctaje egale au prioritate:

a) elevii care au cel mai mare număr de participări la activitățile din cadrul proiectului A4– Dovadă: Tabel centralizator cu prezenta;
b) elevii care s-au inscris primii în programul A4.4, în ordinea descrescătoare a numărului dosaruluI – Dovada: numărul dosarului și data înscrierii.

Selecţia grupului ţintă se va face cu respectarea principiului egalităţii de şanse şi nediscriminării şi se va realiza fără deosebiri, excluderi, preferinţe, restricţii bazate pe criterii de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, gen, vârstă sau orice alt criteriu care poate conduce la acte de discriminare direct sau indirect.

Evaluarea dosarelor se va realiza de catre o comisie formata dintr-un presedinte (coordonatorul A 4.4) si 2 membri, în baza unei grile în funcție de documentele doveditoare depuse pentru fiecare criteriu cu punctajul aferent. Ierarhizarea candidaţilor admiși se face în funcţie de punctajul obţinut în ordinea descrescătoare a puncajelor.

Dosarul de candidatură va cuprinde următoarele documente:
- cerere de înscriere (anexa 2)
- act de identitate al părintelui (copie)
- certificat de naștere al copilului (copie)
- codul IBAN al fiecărui beneficiar, deschis special, prin care se va realiza depunerea platii subvenției;
- Documente doveditoare pentru criterii de punctare și departajare

 

CRITERII GENERALE

CRITERII DE ELIGIBILITATE

DOVEZI DE ATAȘAT

Elevi a caror activitate scolara demonstreaza eliminarea riscului de abandon scolar prin reducerea numarului de absente nemotivate de la un semestru la altul

Adeverință eliberată de instituția de învățământ, în care este înscris elevul, care să prevadă numărul de absențe nemotivate înregistrate de către elev pe semestrul I și pe semestrul al doilea (conform Anexei nr.3)

Elevii cu rezultate școlare îmbunătățite pe parcursul anului şcolar in cadrul unitatii scolare (eliminarea repetentiei, a corigentiei,sau imbunatatirea rezultatelor scolare pe parcursul anului scolar)

Vor depune doar elevii care nu au participat la programul A4.5 (ȘDȘ) Adeverință din care să reiasă îmbunătățirea rezultatelor școlare (conform Anexei nr.4)

 

CRITERII SOCIALE

CRITERII DE ELIGIBILITATE

DOVEZI DE ATAȘAT

Elevi orfani, elevi proveniti din familii monoparentale sau elevi bolnavi de TBC şi care se află în evidenţa dispensarelor şcolare ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţe renale cronice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice sau infestaţi cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA sau care suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică şi cu orice alte boli cronice;

- copii ale certificatelor de deces;

- pentru părinții divorțați hotărâre judecătorească definitivă/declarație pe propria răspundere din care să rezulte modul în care se exercită autoritatea părintească;

- pentru familii monoparentale, pe langa copia dupa certificatul de nastere al copilului se va solicita si o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte modul de intretinere a copilului (nu primește ajuror financiar din partea tatălui/a mamei).

- certificatului medical eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de familie sau de medicul de la cabinetul școlar;

 

Calendarul procesului de selecție al elevilor pentru a participa la „Programul de intervenție și sprijin pentru părăsirea timpurie a școlii“

Informarea cadrelor didactice și a elevilor despre punerea în aplicare a procedurii de selecție

8-15.08.2022

Depunerea cererilor de înscriere de către candidați la sediul unității de învățământ- Școala Gimnazială Nr.25

16-24.08.2022 În intervalul orar 9,00-13.00.

Verificarea cererilor de înscriere și selecția candidaților în funcție de criteriile eliminatorii, centralizarea datelor

25-30.08.2022

Afișarea candidațiilor înscriși în ordinea alfabetică (sub formă anonimizată)

31.08.2022

Depunerea dosarelor de candidatură

1-15.09.2022

Verificarea dosarelor de candidatură

16-07.10.2022

Completarea fișei de evaluare a candidaților, calcularea punctajului, ierarhizarea candidaților

16-07.10.2022

Afișarea listei candidaților în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute în urma evaluării dosarelor (sub formă anonimizată)

08.10.2022

Fii parte din proiect!