21 Iulie

Informare cu privire la procesul de selecție a elevilor pentru participarea la Tabăra Tematică din anul școlar 2021-2022

Criterii de eligibilitate
1. Criterii eliminatorii

Aplicanții trebuie:

Criteriul

Dovada

Să facă parte din teritoriul SDL și să fie înscriși în grupul țintă al proiectultui

Copie Carte de Identitate părinte/ tutore legal, FGT( formular grup țintă)

Să fie înscriși în învățământul primar sau gimnazial

Adeverință eliberată de instituția de învățământ, din care să rezulte statutul de elev

Să fie apți din punct de vedere medical

Adeverință medicală cu mențiunea ”apt pentru tabără”

Să aibă acordul scris al părinților/tutorilor legali, în vederea participării la tabără

Acord parental – formular tip (pus la dispoziție de organizatorul taberei)

Să nu mai fi participat la o altă tabără în cadrul aceluiași proiect sau în cadrul unui alt proiect european.

Declarație pe propria răspundere.

Să aibă realizată activitatea A3.2 (consiliere socială), până la data momentului plecării in tabără.

Tabel centralizator A 3.2

2. Criterii de selecție si grila de punctare

Nr. crt

Criterii de selecție

Punctaj maxim (puncte)

1

Criteriul participativ

a. Participarea la programul Școala după Școală– adeverință semnată de coordonatorul A 4.5

40

b. Participarea la Școala de Vară/ activități outdoor – tabele centralizatoare întocmite de coordonatorul A 4.3/A 4.5

15

c. Participarea părinților la Școala Părinților –tabel centralizator întocmit de coordonatorul A 4.3

10

d. Recomandare (punctaj de la 1-10) acordată pentru participările la activitățile programului Școala dupa Școală- tabel realizat de învățătoarele de la Școala dupa Școală

1-10

2

Criteriul social

a. elevi orfani–declarație pe propria răspundere/ document justificativ

10

b. elevi proveniți din casele de copii sau plasament familial adeverință de la școală

10

c. Elevi proveniți din familii monoparentale – hotărâre de divorț sau alt document justificativ de la tribunal/ notar, declarație pe propria răspundere( pentru nume diferite ale părinților, care reies din certificatul de naștere. )

5

 

Criteriul de departajare:

La punctaje egale se va face clasificarea dosarelor în funcție de ordinea depunerii acestora în cadrul activității Tabere Tematice (dovada: numărul de înregistrare, pe baza căruia se primește dosarul de înscriere).

Selecția grupului țintă se va face cu respectarea principiului egalităţii de şanse şi nediscriminării şi se va realiza fără deosebiri, excluderi, preferinţe, restricţii bazate pe criterii de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, gen, vârstă sau orice alt criteriu care poate conduce la acte de discriminare direct sau indirect.

Evaluarea dosarelor se va realiza în baza criteriilor de eligibilitate în funcție de documentele doveditoare depuse pentru fiecare criteriu, de o comisie numită in acest sens. Comisia va fi constituită dintr-un președinte (coordonator ZEP) și doi membri.
Ierarhizarea candidaţilor admiși se face în funcţie de punctajul obţinut în ordinea descrescătoare a acestora.

Calendarul repartizării locurilor de tabără, in anul scolar 2021- 2022:

● depunerea cererilor – 01 – 02 august 2022( program 9.00- 12.00)- la sediul Școlii Gimnaziale Nr. 25, Galați, către coordonator ZEP.
● afișarea, la avizierul scolii a listelor cu elevii care au solicitat un loc de tabără – până cel târziu la data de 03 august 2022
● afișarea la avizier a listei finale cu elevii ce vor beneficia de un loc de tabără – până cel târziu la data de 5 august 2022.
● comunicarea locației de tabără și a perioadei sejurului către elevii beneficiari de loc de tabără – în funcție de data stabilită de către organizatorul taberei.

Dosarul de selecție cuprinde:

1. cererea părintelui/ a tutorelui legal
2. copie CI părinte/ tutore legal
3. adeverință de elev din partea unității de învaățământ, la care sunt înscriși
4. copie certificat de naștere elev
5. adeverință medicală cu mențiunea” apt pentru tabără”
6. acord parental – formular tip (pus la dispoziție de organizatorul taberei)
7. declarație pe propria răspundere a părintelui, din care să reiasă ca minorul nu a mai participat la o alta tabără în cadrul aceluiași proiect sau în cadrul unui alt proiect european
8. adeverință eliberată de instituția de învățământ din care să rezulte situația școlară a elevului în anul școlar 2021-2022.

Fii parte din proiect!