15 Iunie

Informare cu privire la procesul de selecție a elevilor pentru participarea la Tabăra Tematică din anul școlar 2022-2023

Criterii de eligibilitate
1. Criterii eliminatorii

Aplicanții trebuie:

Criteriul

Dovada

Să facă parte din teritoriul SDL și să fie înscriși în grupul țintă al proiectului

Copie Carte de Identitate părinte/tutore legal, FGT (formular grup țintă)

Să fie înscriși în învățământul primar sau gimnazial

Adeverință eliberată de instituția de învățământ, din care să rezulte statutul de elev

Să fie apți din punct de vedere medical

Adeverință medicală cu mențiunea "apt pentru tabără"

Să aibă acordul scris al părinților/tutorilor legali, în vederea participării la tabără

Acord parental – formular tip (pus la dispoziție de organizatorul taberei)

Să nu mai fi participat la o altă tabără în cadrul aceluiași proiect sau în cadrul unui alt proiect european.

Declarație pe propria răspundere.

Să aibă realizată activitatea A3.2 (consiliere socială), până la data momentului plecării in tabără.

Tabel centralizator A 3.2

2. Criterii de selecție si grila de punctare

Nr. crt

Criterii de selecție

Punctaj maxim
(puncte)

Punctaj acordat

 1.  

Criteriul participativ

 

a. Participarea la programul Școală după Școală – adeverință semnată de coordonatorul A 4.5

40

 

 

b. Participarea la Școala de Vară/ activități outdoor –tabele centralizatoare întocmite de coordonatorul A 4.3/A 4.5

15

 

 

c. Participarea părinților la Școala Părinților –tabel centralizator întocmit  de coordonatorul A 4.3

10

 

 

d. Recomandare

(punctaj de la 1- 10) acordată pentru participările la activitățile programului Școală dupa Școală - tabel realizat de învățătoarele de la Școală dupa Școală

1-10

 

2

Criteriul social

 

a. elevi orfani–declarație pe propria răspundere/ document justificativ

10

 

 

b. elevi proveniți din casele de copii sau plasament familial adeverință de la școală

10

 

 

c. Elevi proveniți din familii monoparentale–   hotărâre de divorț sau alt document justificativ de la tribunal/ notar, declarație pe propria răspundere (pentru nume diferite ale părinților, care reies din certificatul de naștere. )

5

 

 

Criteriul de departajare:
La punctaje egale se va face clasificarea dosarelor în funcție de ordinea depunerii acestora în cadrul activității Tabere Tematice (dovada: numărul de înregistrare, pe baza căruia se primește dosarul de înscriere).
Selecția grupului țintă se va face cu respectarea principiului egalităţii de şanse şi nediscriminării şi se va realiza fără deosebiri, excluderi, preferinţe, restricţii bazate pe criterii de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, gen, vârstă sau orice alt criteriu care poate conduce la acte de discriminare direct sau indirect.
Evaluarea dosarelor se va realiza în baza criteriilor de eligibilitate în funcție de documentele doveditoare depuse pentru fiecare criteriu, de o comisie numită în acest sens. Comisia va fi constituită dintr-un președinte (coordonator ZEP) și doi membri.
Ierarhizarea candidaţilor admiși  se face în funcţie de punctajul  obţinut în ordinea descrescătoare a acestora.

Calendarul repartizării locurilor de tabără, în anul şcolar 2022-2023:

 • Depunerea cererilor – 01 – 02 iulie 2023 şi 01 – 02 august 2023 (program 9.00- 12.00)- la sediul Școlii Gimnaziale Nr. 25, Galați, către coordonator ZEP;
 • Afișarea, la avizierul şcolii a listelor anonimizate cu elevii care au solicitat un loc de tabără – până cel târziu la data de 03 iulie 2023 şi 03 august 2023;
 • Depunerea dosarelor –14 – 18 august 2023 (program 9.00- 12.00)- la sediul Școlii Gimnaziale Nr. 25, Galați, către coordonator ZEP;
 • afișarea la avizier a listei finale anonimizate cu  elevii  care vor beneficia de un loc de tabără – până cel târziu la data de 24 august 2023.
 • Taberele vor avea loc în perioada 20-25.08.2023, pentru beneficiarii din anul şcolar 2021-2022 şi în perioada 27.08-01.09.2023, pentru beneficiarii din anul şcolar 2022-2023, în locaţia Dâmbu Morii judeţul Braşov.

 

Dosarul de selecție cuprinde:

  1. cererea părintelui/ a tutorelui legal
  2. copie CI părinte/ tutore legal
  3. adeverință de elev din partea unității de învățământ, la care  sunt înscriși din care să rezulte situaţia şcolară
  4. copie certificat de naștere elev
  5. adeverință medicală cu mențiunea ”apt pentru tabără”
  6. acord parental – formular tip (pus la dispoziție de organizatorul taberei)
  7. declarație pe propria răspundere a părintelui, din care să reiasă că minorul nu a mai  participat la o alta tabără în cadrul aceluiași proiect sau în cadrul unui alt proiect european
  8. declarație pe propria răspundere/ document justificativ pentru elevii orfani
  9. adeverință de la școală pentru elevii orfani–pentru elevii proveniți din casele de copii sau plasament familial
  10. hotărâre de divorț sau alt document justificativ de la tribunal / notar, declarație pe propria răspundere (pentru nume diferite ale părinților, care reies din certificatul de naștere pentru elevii proveniţi din familii monoparentale.

Fii parte din proiect!