31 Mai

Programul de intervenție și sprijin pentru părăsirea timpurie a școlii

Informare cu privire la procesul de selecție a elevilor pentru a participa la „Programul de intervenție și sprijin pentru părăsirea timpurie a școlii“

Pentru a fi beneficiari ai „Programului de intervenție și sprijin pentru părăsirea timpurie a școlii“, elevii trebuie sa indeplineasca urmatoarele
CRITERII DE ELIGIBILITATE:

I. CRITERII ELIMINATORII:

 • Sunt eligibili candidații care au participat la cel puțin două activități integrate din cadrul proiectului (A4 – P1 si DAS – P2) și care fac parte din grupul țintă –Dovadă prin tabel centralizator prezență POCU 143449

 

II. CRITERII GENERALE:

Pentru a fi beneficiari ai „Programului de intervenție și sprijin pentru părăsirea timpurie a școlii“, elevii trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii de eligibilitate:

 

CRITERII DE ELIGIBILITATE:

Sunt eligibili:

a) Elevi care au partcipat la programul SDS – Dovada: adeverinta semnata de coordonatorul A 4.5;

b) Elevi care au participat la programul „A doua șansă” - Dovada: adeverinta semnata de coordonatorul A 4.2;

c) Elevi care au partcipat la Scoala de Vara/ activitati outdoor – Dovada:adeverinta semnata de coordonatorul A 4.3/ A 4.5;

d) Elevi ai căror  părinți au participat la prograul Scoala Parintilor – Dovada: adeverinta semnata de coordonatorul A 4.3;

e) Elevii a caror activitate scolara demonstreaza eliminarea riscului de abandon scolar prin reducerea numarului de absente nemotivate de la un an școlar la altul, iar  elevii participanți la Programul „A doua șansă” demonstreaza eliminarea riscului de abandon scolar prin reducerea numarului de absente nemotivate de la un nivel școlar la altul  – Dovada: adeverință eliberată de instituția de învățământ care să prevadă numărul de absențe nemotivate înregistrate de către elev pe anul școlar 2021-2022 și pe anul școlar 2022-2023 și de asemenea adeverință eliberată de coordonatorul A4.2 care să prevadă numărul de absențe nemotivate înregistrate de către elev pe nivelul unu și pe nivelul doi.

f) Elevii cu rezultate școlare îmbunătățite pe parcursul anului şcolar in cadrul programului A 4.5 „Școală după școală” (eliminarea repetentiei, a corigentiei, sau imbunatatirea rezultatelor scolare pe parcursul anului scolar)- Dovada: Adeverință eliberată de către coordonatorul de program  în baza Fisei de evaluare individuala a comportamentelor/competentelor in situatiile de invatare structurata cooperativ.

g) Elevii cu rezultate școlare îmbunătățite pe parcursul anului şcolar 2022-2023 față de anul școlar 2021-2022 in cadrul unitatii scolare sau in cadrul programului A 4.2 pe parcursul anului şcolar 2022-2023  (eliminarea repetentiei, a corigentiei, sau imbunatatirea rezultatelor scolare pe parcursul anului scolar)- Dovada: Adeverință de promovarea anului școlar 2021-2022 și a anului școlar 2022-2023 eliberată de unitate de învățământ precum și adeverință de promovare a nivelului unu și a nivelului doi eliberată de către coordonatorul programului „ A doua șansă”.

 

III. CRITERII SOCIALE

a) elevi orfani sau din familii monoparentale  -Dovada:

 • copii ale certificatelor de deces;
 • pentru părinții divorțați hotărâre judecătorească definitivă/declarație pe propria răspundere din care să rezulte  modul în care se exercită autoritatea părintească;
 • pentru familii monoparentale, pe langa copia dupa certificatul de nastere al copilului se va solicita si o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte modul de intretinere a copilului (nu primește ajutor financiar din partea tatălui).

b) elevi bolnavi de TBC şi care se află în evidenţa dispensarelor şcolare ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţe renale cronice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice sau infestaţi cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA sau care suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică şi cu orice alte boli cronice – Dovada: certificatului medical eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de familie sau de medicul de la cabinetul școlar;

 

IV. CRITERII DE DEPARTAJARE

La punctaje egale au prioritate:

a) elevii care au cel mai mare număr de participări la activitățile din cadrul proiectului  A4– Dovadă: Tabel centralizator cu prezenta;

b) elevii care s-au inscris primii în programul A4.4, în ordinea descrescătoare a numărului dosaruluI – Dovada: numărul dosarului și data înscrierii.

Selecţia grupului ţintă se va face cu respectarea principiului egalităţii de şanse şi nediscriminării şi se va realiza fără deosebiri, excluderi, preferinţe, restricţii bazate pe criterii de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, gen, vârstă sau orice alt criteriu care poate conduce la acte de discriminare direct sau indirect.
Evaluarea dosarelor se va realiza de catre o comisie formata dintr-un presedinte (coordonatorul A 4.4) si 2 membri, în baza unei grile, în funcție de documentele doveditoare depuse pentru fiecare criteriu cu punctajul aferent.
Ierarhizarea candidaţilor admiși  se face în funcţie de punctajul  obţinut în ordinea descrescătoare a puncajelor.

Dosarul de candidatură va cuprinde următoarele documente:

 • cerere de înscriere (conform  anexelor la metodologie)
 • act de identitate al părintelui (copie)
 • certificat de naștere al copilului (copie)
 • codul IBAN al fiecărui beneficiar, deschis special, prin care se va realiza depunerea platii  subvenției;
 • documente doveditoare pentru criterii de punctare și departajare

 

CRITERII DE ELIGIBILITATE

DOVEZI DE ATAȘAT

CRITERII GENERALE

Elevii a caror activitate scolara demonstreaza eliminarea riscului de abandon scolar prin reducerea numarului de absente nemotivate de la un an școlar la altul, iar  elevii participanți la Programul „A doua șansă” demonstreaza eliminarea riscului de abandon scolar prin reducerea numarului de absente nemotivate de la un nivel școlar la altul.

Adeverință eliberată de instituția de învățământ care să prevadă numărul de absențe nemotivate înregistrate de către elev pe anul școlar 2021-2022 și pe anul școlar 2022-2023 și adeverință eliberată de coordonatorul A4.2 care să prevadă numărul de absențe nemotivate înregistrate de către elev pe nivelul unu și pe nivelul doi (conform anexelor din metodologie).

Elevii cu rezultate școlare îmbunătățite pe parcursul anului şcolar in cadrul programului              A 4.5 „Școală după școală” (eliminarea repetentiei, a corigentiei, sau imbunatatirea rezultatelor scolare pe parcursul anului scolar)

Adeverință eliberată de către coordonatorul de program  A4.5 în baza Fisei de evaluare individuala a comportamentelor/competentelor in situatiile de invatare structurata cooperativ.

 

Elevii cu rezultate școlare îmbunătățite pe parcursul anului şcolar 2022-2023 față de anul școlar 2021-2022 in cadrul unitatii scolare sau in cadrul programului A 4.2 pe parcursul anului şcolar 2022-2023  (eliminarea repetentiei, a corigentiei, sau imbunatatirea rezultatelor scolare pe parcursul anului scolar).

Adeverință  de promovarea anului școlar 2021-2022 și a anului școlar 2022-2023 eliberată de unitate de învățământ  (pentru elevii care nu au urmat Programul „ Școală după școală/Programul „ A doua șansă”) sau adeverință de promovare a nivelului unu și a nivelului doi eliberată de către coordonatorul programului „ Adoua șansă”  doar pentru elevii care au urmat Programul „A doua șansă” (conform anexelor din metodologie)

CRITERII SOCIALE

Elevi orfani, elevi proveniti din familii monoparentale sau elevi bolnavi de TBC şi care se află în evidenţa dispensarelor şcolare ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţe renale cronice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice sau infestaţi cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA sau care suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică şi cu orice alte boli cronice;

 1. copii ale certificatelor de deces;
 2. pentru părinții divorțați hotărâre judecătorească definitivă/declarație pe propria răspundere din care să rezulte  modul în care se exercită autoritatea părintească;
 3. pentru familii monoparentale, pe langa copia dupa certificatul de nastere al copilului se va solicita si o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte modul de intretinere a copilului (nu primește ajuror financiar din partea tatălui/a mamei).
 4. Certificatul  medical eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de familie sau de medicul de la cabinetul școlar;

 

Calendarul procesului de selecție a elevilor/cursantilor pentru  a participa, ca potențiali beneficiari, la „Programul de intervenție și sprijin pentru părăsirea timpurie a școlii “

Evenimentul/ Etapa

Etapa I

Etapa II

Etapa III

Informarea cadrelor didactice si a elevilor/potentialilor beneficiari despre punerea in aplicare a procedurii de selectie pentru anul scolar 2022-2023

 

08.05.2023 – 26.05.2023

Depunerea cererilor candidatilor, in format electronic, la adresa
nastase.elenagrigorica@yahoo.com si inregistrarea lor

Iunie 2023
19.06–28.06.2023

Iulie 2023
03.07-14.07.2023

August 2023
21.08–25.08.2023

Verificarea eligibilitatii candidatilor, centralizarea datelor si afisarea listei candidatilor selectati in functie de criteriile eliminatorii, in ordine alfabetica (in forma anonimizata)

 

Iulie 2023
17.07-28.07.2023

August 2023
21.08-25.08.2023

Afișarea candidaților înscriși în ordinea alfabetică (sub formă anonimizată)

31.07. 2023

28.08.2023

Depunerea dosarelor de candidatura

August 2023
07.08-18.08.2023
Între orele
14,30-16,00.

Septembrie  2023
04.09–07.09.2023
Între orele
14,30-16,00.

Verificarea dosarelor de candidatura

August 2023
21-25.08.2023

Septembrie 2023
11.09-15.09.2023

Afisarea rezultatelor partiale (in urma verificarii dosarelor)

August 2023
28.08.2023

Septembrie
11.09-15.09.2023

Completarea fișei de evaluare a candidaților, calcularea punctajului, ierarhizarea candidaților

 

01 - 27.09.2023

Afisarea rezultatelor finale si clasamentul candidatilor, in ordine descrescatoare, dupa calcularea punctajului (sub forma anonimizata)

 

28.09.2023

 

 

Fii parte din proiect!